سومین کنفرانس ملی سالانه حقوق و علوم سیاسی
امکان شرکت در کنفرانس بصورت حضوری و غیرحضوری